h

Huisvesting van asielzoekers in Petten

12 november 2015

Huisvesting van asielzoekers in Petten

Donderdag 5 november werd er in de gemeenteraad van Schagen gesproken over de opvang van asielzoekers in Petten. In deze bijdrage zal ik uiteenzetten waarom de SP heeft gekozen om voor de opvang van 225 asielzoekers voor maximaal 3 jaar te stemmen.

Op dit moment worden er door het hele land asielzoekers opgevangen in sporthallen, zoals we ook zelf hebben kunnen ervaren in Schagen. Deze situatie vinden wij onwenselijk. Iedereen die in Nederland asiel aanvraagt dient op een humane manier behandeld te worden, waarbij huisvesting een van de belangrijkste zaken is. Echter zijn daarmee op dit moment twee problemen. Het eerste probleem is dat de afgelopen jaren bezuinigd is op het COA (Centraal Opvang Asielzoekers), waardoor deze te weinig mensen en locaties hebben om mensen op te vangen. Daarbij worden zij dus gedwongen om ‘rendabele’ locaties te vinden die voor hen goedkoper zijn. Dat betekent vaak grotere locaties waar relatief weinig personeel aanwezig hoeft te zijn. Het tweede probleem is dat de sociale huurmarkt de afgelopen jaren flinke klappen heeft gekregen van de verschillende kabinetten. Hierdoor wachten nog bijna 16.000 statushouders (mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen) op een huurwoning. Maar hierdoor blijven de azc’s wel vol zitten. Onze opvatting is dat mensen met een status wel gewoon in een huurwoning zouden moeten komen, aangezien dat de integratie verbeterd. Makkelijke oplossingen zijn er op dit moment niet, maar stoppen met het verkopen van huurwoningen, meer huurwoningen bijbouwen en het COA meer financieren zijn wel oplossingen die het probleem van huisvesting helpen verminderen.

Ondertussen kunnen we echter niet stil blijven zitten. Bovenstaande zaken vormen op korte termijn geen oplossing en met de huidige situatie in Syrië kunnen we ook niet verwachten dat het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt snel afneemt. Daarom worden er in heel het land locaties gezocht voor de opvang van asielzoekers (met of zonder status). Ook de gemeente Schagen heeft gezocht naar locaties en is in overleg met de eigenaar van Huis ter Duin op die locatie uitgekomen. Een locatie waar nu al seizoenarbeiders in worden gehuisvest, die met enige verbouwing plaats kan bieden aan 225 asielzoekers. Dit betekent echter niet dat dit het enige is wat de gemeente volgens ons moet doen. Daarom vinden wij het ook positief dat naast Petten ook het voormalige gemeentehuis in Schagerbrug bij het COA is aangeboden als mogelijke locatie. Daarnaast gingen er ook stemmen op om te kijken wat de mogelijkheden in Schagen zijn voor huisvesting en ook hier staan we positief tegenover.

Dan het debat in de gemeenteraad. Voordat de discussie begon waren er een aantal insprekers en achteraf werd gesteld dat de raad niet of te weinig heeft geluisterd naar de insprekers (zie onder andere dit verslag van JESS-commissielid Martijn Puttenaar). Mijns inziens hebben we juist wel goed geluisterd, maar een andere afweging gemaakt dan de insprekers en collega’s van de VVD, Seniorenpartij en JESS die tegen de opvang hebben gestemd. Zoals Friso Teerink het verwoordde in de vergadering is het onze taak om goed te luisteren naar geluiden uit de samenleving. Dat betekent echter nog niet dat je altijd daar gehoor aan moet geven. Je kan het er namelijk mee oneens zijn, maar zal wel moeten proberen om dat goed uit te leggen. En dat is precies wat de SP heeft gedaan in de vergadering.

De meest uitvoerige inspraakreactie kwam van de dorpsraad en eigenlijk zaten de argumenten van de andere insprekers ook in deze reactie. De dorpsraad heeft een peiling verricht onder de Pettemers en hieruit bleek dat van de 1646 Pettemers 230 tegen de vluchtelingenopvang is en 195 voor (waarvan een deel wel met voorwaarden). Allereerst wat over de peiling zelf. Hieruit blijkt dat de grootste meerderheid van het dorp niet heeft gereageerd op de peiling. Wat deze mensen willen weten we dus niet. Het is dus enigszins verbazingwekkend dat de dorpsraad meerdere malen in de reactie spreekt over ‘de Pettemers’ die bepaalde opvattingen hebben. Ten eerste blijkt uit de peiling niet dat Petten maar 1 opvatting heeft en als dat al zou blijken uit de peiling dan weten we dat alleen maar van degenen die gereageerd hebben op de peiling. Met dit soort zaken zien we namelijk vaak dat mensen die voor zijn, of mensen die het eigenlijk helemaal niet uitmaakt minder snel de moeite nemen om te reageren op een peiling dan mensen die zich ergens tegen uit willen spreken. Daarom verbaasde mij ook het boegeroep dat mij ten deel viel toen ik zei dat deze peiling minder representatief was dan sommige onderzoeken die de gemeente uitvoert.

Ondanks de bezwaren vond ik het toch goed om in te gaan op de argumenten die de dorpsraad gedestilleerd had uit de reacties op de peiling. Een van de belangrijkste argumenten was dat het aantal asielzoekers te hoog zou zijn. Zoals ik in de vergadering heb gezegd zijn er in Nederland meerdere voorbeelden van plaatsten die evenveel of minder inwoners hebben als Petten en een groter percentage asielzoekers hebben opgenomen. Grote problemen ontstaan er niet op deze plaatsten, dus het argument dat er teveel zouden komen leek ons niet steekhoudend.

Dan over het toerisme. Hierbij werd aangegeven dat mensen op vakantie graag even afstand willen nemen van de problematiek van alledag. Dit zal zeker gelden voor de Duitse toerist die onze kuststreek graag aandoet’. Ten eerste wordt hier geïnsinueerd dat mensen asielzoekers in Duitsland als een problematiek ervaren, een insinuatie die ik verre van me werp. Daarnaast gaf ik tijdens de raadsvergadering het voorbeeld dat ik zelf dit jaar in Duitsland op vakantie ben geweest en daar ook in de straten moslims zag lopen in gewaden die hier weinig voorkomen. Na enkele dagen ben je daaraan gewend en zie je dat deze mensen ook gewoon proberen plezier te maken net als ieder ander mens. De gedachte dat (vooral Duitse) toeristen niet meer zouden komen omdat er opvang is in Petten lijkt ons dus niet overtuigend.

Een ander belangrijk punt van de dorpsraad en andere insprekers betrof de uitvoering van de structuurvisie Petten. Zoals in antwoorden van het college blijkt kunnen de ontwikkelingen gewoon doorgaan en kan ook de ontwikkeling van een mogelijk hotel op de plek van Huis ter Duin gewoon doorgang vinden. Deze stond namelijk toch niet op korte termijn gepland.
Als er wellicht investeerders zijn die niet meer willen investeren omdat er asielzoekers worden gehuisvest in Petten, zou dat jammer zijn, maar ook onverstandig. Zoals in het bovenstaande argument uitgelegd blijkt nergens uit dat het huisvesten van asielzoekers van invloed is op het toerisme. Bovendien zien we elders in het land zien dat er slimme ondernemers zijn die juist inspelen op de komst van asielzoekers naar hun plaats door bijvoorbeeld producten te verkopen die in trek zijn bij deze mensen.

Tot slot wil ik benadrukken dat ik de discussie op een waardige manier vond verlopen in tegenstelling tot elders in het land. Er mogen in Nederland nou eenmaal verschillende meningen worden verkondigd en dat is maar goed ook. Naast alle kritieken op de komst van asielzoekers naar Petten heb ik ook positieve geluiden gehoord. Zowel van mensen die ik heb gesproken als van mensen die in de peiling aangaven de handen uit de mouwen te willen steken. Daarnaast vertrouw ik erop dat ook mensen van buiten Petten (net als in Schagen) zich willen inzetten om de komst van de asielzoekers zo goed mogelijk te laten verlopen.

Jan-Pjotr Komen

Reacties

Uitstekende samenvatting Jan- Pjotr. Toevoeging, Kruit-Kramer gebruikte haar intelligentie 25 jaar geleden al voor eigen gewin. Kruit zat met een dubbele pet in het college gaf mede richting aan belijd Zijpe en indien in het straatje kwam dat straatje bij Kramer uit.Voorbeelden te over

Reactie toevoegen

U bent hier