h

Algemene Beschouwingen SP Schagen 3 november 2015

2 november 2015

Algemene Beschouwingen SP Schagen 3 november 2015

De nieuwe gemeente Schagen bestaat nu bijna drie jaar en is het dus tijd om te kijken naar wat er de afgelopen tijd bereikt is, maar ook wat er in de toekomst beter en anders moet. In deze beschouwingen zal gefocust worden op drie zaken die volgens de SP veel meer aandacht en prioriteit moeten krijgen dan tot nu toe het geval is geweest in de gemeente Schagen. We hebben het dan namelijk over  de zorg, over (sociale) woningbouw en over aandacht voor de kernen in onze gemeente. Vervolgens zullen we onze alternatieven bespreken die zorgen dat de gemeente Schagen een stuk socialer en menswaardiger wordt.

De titel van het voorwoord van de begroting ‘het jaar van de menselijke maat’ stemt hoopvol en zou zo letterlijk uit het SP verkiezingsprogramma kunnen zijn overgenomen. Helaas blijkt uit maar weinig dat de gemeente echt bezig is met de menselijke maat. Mensen wordt hun zorg ontnomen, mensen komen niet aan een woning en sportverenigingen zien  zich geconfronteerd met grote bezuinigingen.

Met alle decentralisaties die door Den Haag te snel en met veel te weinig geld zijn doorgevoerd ligt er een grote opgave voor iedere gemeente in Nederland om te zorgen dat de inwoners niet de dupe worden voor dit rigoureuze beleid. Er is in Schagen net als in bijna iedere andere gemeente gekozen om wijkteams verantwoordelijk te maken voor de zorgtaken die de gemeente uitvoert. Wat de SP betreft een nobele zaak, maar het is natuurlijk wel zo dat met vier wijkteams er eigenlijk niet gesproken kan worden over wijkteams. Op deze manier is het werkgebied nog veel te groot en kan een wijkteam nooit echt binnendringen in de haarvaten van de samenleving. Ook is ervoor gekozen om de huishoudelijke hulp 1 af te schaffen waardoor er tientallen thuiszorgmedewerkers ontslagen zijn of dreigen te worden, en waardoor vele mensen hun onmisbare hulp kwijtraken. Daarnaast horen wij steeds meer signalen uit de samenleving dat het beleid van ‘zelfredzaamheid’ ervoor zorgt dat mensen aan het lijntje worden gehouden en eigenlijk als een last worden gezien in plaats van iemand die zorg nodig heeft. Ook in de begroting van 2016 staat meerdere malen dat we een zelfredzame samenleving willen. Dat is een mooi streven, maar dat kan nooit van bovenaf opgelegd worden en mag bovendien nooit als excuus worden gebruikt om mensen niet de benodigde zorg te leveren. Het laatste punt betreffende de zorg is de manier waarop voorzieningen worden toegekend. Daarbij wordt namelijk gerekend met een percentage van het bijstandsniveau. Echter wordt vergeten dat wanneer mensen meerdere voorzieningen nodig hebben (wat vaak voorkomt), zij daar erg veel geld aan kwijt zijn als dit niet vergoed wordt door de gemeente. Hierdoor ontstaat de situatie dat zij alsnog met weinig geld overblijven, en hun situatie er dus niet rooskleuriger op wordt. De SP pleit er daarom voor om bij dit soort gevallen te kijken naar de totale kosten die men maakt voor de voorzieningen te kijken wat iemand overhoudt in plaats van wat men verdient.

Dan woningbouw. Een onderwerp dat de afgelopen weken veel in het nieuws is doordat we te maken hebben met een vluchtelingenstroom en we er nu achterkomen dat het sociale woningbouwbestand toch wel erg klein is. Een verrassing is dat voor de SP niet. Wij pleiten al jaren voor meer sociale huurwoningen en een stop op het verkopen hiervan. Dit standpunt is niet veranderd, maar juist meer van belang geworden. We zijn dan ook blij dat wethouder Beemsterboer heeft toegegeven het nu eindelijk eens te zijn met de SP dat er meer sociale huurwoningen dienen gebouwd te worden. Een mooi streven, maar de vraag is of 100 sociale huurwoningen de wachtlijst van 6(!) jaar wel dekt. De SP denkt van niet en vindt dan ook dat de gemeente het heft in eigen hand dient te nemen en een eigen sociaal woningbouwprogramma dient te starten. Er zijn in de regio al een aantal gemeenten zoals Opmeer en Koggenland die een eigen sociaal woningbouwbedrijf hebben waarbij de aansturing plaatsvindt vanuit de gemeenteraad. Hiermee kunnen we het nijpende tekort zelf oplossen zonder afhankelijk te zijn van anderen en kunnen bovendien makkelijk sturing geven aan de behoeften die spelen. Zo kunnen we zelf simpele prefabwoningen bouwen. Niet alleen om vluchtelingen in te huisvesten, maar ook studenten en startende jongeren. Als we namelijk willen dat de dorpen en de stad leefbaar blijft is het van belang om jongeren hier aan een woning te helpen in plaats van dat zij genoodzaakt zijn naar grotere steden te verhuizen. We hebben al te maken met een vergrijzende bevolking in de Kop, dus naast dat we ons richten op het levensloopbestendig maken van woningen moeten we er voor zorgen dat de mogelijkheid blijft om in je eigen dorp of stad te kunnen blijven wonen als jongere.

Wanneer we het hebben over het de leefbaarheid in de kernen, dan kunnen ook de bezuinigen op de subsidies en de accommodaties niet onbesproken blijven. Al in 2013 pleitte de SP ervoor om minder te bezuinigen op het Sociaal Domein waar deze zaken onder vallen, maar dit voorstel werd helaas met een grote meerderheid verworpen. De gevolgen zien we nu. Er ligt een enorme bezuinigingsopdracht voor de verenigingen. Velen daarvan hebben al aangegeven contributies te moeten verdubbelen wat een doodsteek zal zijn voor sommige verenigingen omdat mensen het dan simpelweg niet meer kunnen betalen. Daarom stelt de SP nu opnieuw voor om in plaats van grote bedragen te bezuinigen in het Sociaal Domein deze kosten ergens anders vandaan te halen.  Hiermee kunnen we zowel de zorg voor meer mensen leveren als de verenigingen op peil houden zodat iedereen ongeacht de grootte van zijn of haar portemonnee kan meedoen in onze samenleving.

Waar wil de SP dan wel op bezuinigen hoorden we u al denken? Net als in 2013 vinden wij dat er veel meer kan worden bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Zo wordt er nog voor bijna €700.000 gebruik gemaakt voor externe inhuur, terwijl de gemeente ook ruim €450.000 uitgeeft aan scholing. De SP is van mening dat de externe inhuur zoveel mogelijk beperkt dient te worden en gebruik moet worden gemaakt van de kennis en kunde van de eigen ambtenaren. Daarnaast vinden wij ook dat op de kosten van onze eigen gemeenteraad kan worden bespaard zoals op fractiebudgetten. Ook vinden wij dat er sober moet worden omgegaan met het gebruik van dienstauto’s, waar nu meer dan een ton aan wordt uitgegeven. Daarnaast vindt de SP dat alle zaken die gericht zijn op ‘regiobranding’, ‘stadsmarketing’ en dat soort zaken een taak is van ondernemers zelf. De gemeente kan economische activiteit stimuleren door het makkelijk maken voor MKB-ers om aan vergunningen te komen, maar het gaat de SP te ver dat de gemeente reclame maakt voor deze regio. Als aan de ene kant mensen worden ontslagen in de zorg dan kan het niet zo zijn dat bedrijven aan de andere kant geld krijgen om hun winst uiteindelijk te zien vergroten.

Al met al kiest de SP dus wel voor de menselijke maat door de zorg op peil te houden, de sociale woningbouw in eigen hand te nemen en de leefbaarheid in de kernen te versterken. Het kan dus wel!

De specifieke voorstellen kunt u hier vinden.

Reactie toevoegen

U bent hier